พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกท้องพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ ๘๖ พรรษา
ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
 
"บ้านเมืองของเราเป็นสุขสืบมาช้านาน เพราะเรามีความเป็นปึกแผนในชาติ และต่างบำเพ็ญกรณียกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกัน เพื่อประโยชน์ของชาติ คนไทยทุกคนจึงควรตระหนักในข้อนี้ให้มาก และตั้งใจประพฤติตัวปฎิบัติงานให้สมฐานะและหน้าที่ เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมคือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทย"
 
ขอน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ มาปฎิบัติ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ www.ktn.go.th
 
khlongthomnuea Subdistrict Administrative Organization
 น้ำตกไม่ใช่ธรรมดาแต่เป็น น้ำตกร้อนสายน้ำแร่เพื่อสุขภาพ
น้ำพุร้อนที่ไหลมาบรรจบกับธารน้ำเย็นลัดเลาะไปตามความลาดชันของป่า      ลักษณะเป็นน้ำตกก่อนไหลลงสู่ลำคลอง
ทำให้เกิดแอ่งธรรมชาติ   5-6  แอ่ง น้ำตกร้อนเหมาะสำหรับอาบหรือแช่เพื่อสุขภาพ  อุณหภูมิประมาณ 40-42 องศาเซลเซียส

เราจะก้าวไปด้วยกัน เพื่อให้ถนน
และบ้านเรามีสิ่งแวดล้อมสวยงาม

โครงการบ้านหลังนี้แยกขยะ

อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต้องเริ่มจากใจ
18 มีนาคมของทุกปี
"วันท้องถิ่นไทย"
คำแถลงนโยบายนายกนายสาคร มีแก้ว
คำสั่งแต่งตั้งรองนายกและเลขานุการ
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแน
คำสั่งมอบอำนาจของนายกให้รองนายก
ประกาศมอบอำนาจนายกให้ปลัดปฏิบัติราชการ
ประกาศผู้บริหาร

ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
อบต.คลองท่อมเหนือ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
การกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี 56
การกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี 55
แบบเสนอกระทู้ถาม
แบบขอเสนอแปรญัตติ
รายงานการประชุมสภาประจำปี 49
รายงานการประชุมสภาประจำปี 50
รายงานการประชุมสภาประจำปี 51
รายงานการประชุมสภาประจำปี 52
รายงานการประชุมสภาประจำปี 53
รายงานการประชุมสภาประจำปี 54
รายงานการประชุมสภาประจำปี 55
ประกาศว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา
อบต.คลองท่อมเหนือ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
งานบริหารงานทั่วไป
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2556
งานธุรการ
ระเบียบองค์การบริหารส่วตำบลว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2548
เบอร์โทรศัพท์ อปท จังหวัดกระบี่
แบบตรวจสอบความพร้อม
ประกาศประหยัดพลังงาน
งานบุคลากร
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 55
แผนอัตรากำลังสามปี2555-2557
แผนพัฒนาพนักงาน 2555-2557
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 2552-2555
ประกาศการประเมินผลข้าราชการปี 2552
ประกาศการมาทำงานการสาย
ประกาศผู้รับผิดชอบช่วงพักเที่ยง
ประกาศการแต่งกาย
ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้บัญชี
ตัวอย่างประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ข้อมูลทั่วไป
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนสามปี 2557-2559
แผนสามปี 2556-2558
แผนสามปี 2555-2557
แผนสามปี 2555-2557 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
แผนสามปี 2554-2556
แผนสามปี 2553-2555
แผนสามปี 2552-2554
แผนสามปี 2550-2552
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางครามเหนือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแผ่นดินเสมอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเตียว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองท่อมเหนือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคมหน้าเขา
งานพัฒนาชุมชน
กลุ่มอาชีพ
งานสังคมสงเคราะห์
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
อัตราค่าธรรมเนียมน้ำตกร้อน
รายงานผลค่าธรรมเนียมน้ำตกร้อน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.2555
คำสั่งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ336/2555
แผนปฏิบัติการป้องกันบรรเทาภัยจากภัยพิบัติ  
งานการเงินและบัญชี
รายงานทางการเงิน2554
งานพัสดุ
ประกาศซื้อ/จ้าง/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ(ผด.2) ปี 2555
แผนปฏิบัติการจัดซ็์อ,จ้าง(ผด.5) ปี 2555
แบบรายละเอียดการตรวจความสะอาด
งานจัดเก็บรายได้
งานก่อสร้าง
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
งานผังเมือง
งานสาธาารณูปโภค
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
กระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
กระบี่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่
รวมประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่
ที่ มท. 0809/ว.54 ก.อบต. 24 ตุลาคม 45
ที่ มท. 0809/ว.33 ก.อบต. 25 กุมภาพันธ์ 48
แบบตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ'54
แนวทางการประดับธงอาเซียน
ตัวชี้วัด 8
การจัดการความรู้
Knowledge Managemenet
วินัย
วันรัฐพิธี
๑๗ มกราคม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
๑๑ กรกฎาคม วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
กิจกรรมปี 2556
กิจกรรมปี 2555
กิจกรรมปี 2554
กิจกรรมปี 2553
กิจกรรมปี 2552
กิจกรรมปี 2551

ฟังเพลง
ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
(Decade of Action for Road Safety)

ข่าวการจัดซื้อ - จัดจ้าง

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐ กิโลวัตต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๑ เครื่อง

 ผู้สนใจขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   ๓00.- บาท ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ  ในวันที่ ๕ มีนาคม 255๘ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม 255๘ ดูรายละเอียดได้ที่  www.ktn.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 
0 7565 6089-90   ในวันและเวลาราชการ

สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 6
เส้นผ่าศูยน์กลาง 6 นิ้ว ลึก 100 เมตร(ตามรูปแบบ อบต.กำหนดพร้อมป้ายโครงการ)
ราคากลาง 301670 บาท(สามแสนหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในชุดราคาชุดละ 500 บาท
ได้ที่ส่วนการครัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ
ระหว่างวันที่ 20 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2558 ดูลายละเอียดได้ที่www.ktn.go.th  และ
www.gprocurement.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๕๖๕ ๖๐๘๙-๙๐
ในวันและเวลาราชการ

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำแดงใน หมู่ที่ 2
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่ อบต.กำหนดพร้อม
ป้ายโครงการ) ราคากลาง 588,582 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบ
สองบาทถ้วน)
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในชุดราคาชุดละ 1,500 บาท
ได้ที่ส่วนการครัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ
ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2558-27 มกราคม 2558
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จำนวน ๙ โครงการดังต่อไปนี้
1โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านควน หมู่ที่ 1
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมุ่ที่ 2
บ้านแผ่นดินเสมอ
3โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำแดง หมู่ที่ 2
4โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางลัดบ้านไสควน หมู่ที่ 3
5โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสรุ่ง หมู่ที่ 5
6โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3 หมุ่ที่ 6
7โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในหาร หมู่ที่ 7
8โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสงจันทร์ หมู่ที่ 8
9โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสระมรกต-สามแยกต้นหยี
หมู่ที่ 2(ช่วงที่ 2)
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูล
  ได้ที่ส่วนการคลัง   องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ 
ระหว่างวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ 
ดูรายละเอียดได้ที่  www.ktn.go.th  และ  www.gprocurement.go.th  หรือสอบ
ถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๗๕๖ ๕๖๐๘๙-๙๐   ในวันและเวลาราชการ

ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จำนวน ๔ โครงการ ดังต่อไปนี้

๑. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านคลองชะมวง-บ้านแผ่นดินเสมอ (ช่วงที่ ๑)
๒. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านคลองชะมวง-บ้านแผ่นดินเสมอ (ช่วงที่ ๒)
๓. โครงการปรับปรุงถนนสายสหกรณ์หน้าเขา-บ้านบางเตียว (ช่วงที่ ๑)
๔. โครงการปรับปรุงถนนสายสหกรณ์หน้าเขา-บ้านบางเตียว (ช่วงที่ ๒)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูล ในราคาชุดละ ตามรายละเอียดแนบท้าย 
  ได้ที่ส่วนการคลัง   องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ  ระหว่างวันที่ 
๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ดูรายละเอียด
ได้ที่  www.ktn.go.th  และ  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๗๕๖ ๕๖๐๘๙-๙๐   ในวันและเวลาราชการ

ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) หมู่ที่ ๒ บ้านบางเตียว
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูล ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.- บาท  ได้ที่ส่วนการคลัง   องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ  ระหว่างวันที่  ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ดูรายละเอียดได้ที่  www.ktn.go.th   และ  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข  ๐ ๗๕๖ ๕๖๐๘๙-๙๐   ในวันและเวลาราชการ

ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑. โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก บ้านบางคราม หมู่ที่ ๔ (ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน  แบบบาดาลขนาดเล็ก  สำนักบริหารจัดการน้ำ  กรมทรัพยากรน้ำ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรายละเอียดที่อบต.กำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)  ระยะเวลาดำเนินการ  ๑๒๐ วัน
๒. โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านบางครามเหนือ หมู่ที่ ๑ (ตามแบบมาตรฐานประปาหมู่บ้าน แบบรวมระบบผลิตอยู่ในชุดเดียวกัน แบบประปาผิวดินขนาดกลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  การประปานครหลวง และรายละเอียดที่อบต.กำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูล ในราคาชุดละ ตามรายละเอียดแนบท้าย  ได้ที่ส่วนการคลัง   องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ  ระหว่างวันที่  ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕
๗  ดูรายละเอียดได้ที่  www.ktn.go.th   และ  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๗๕๖ ๕๖๐๘๙-๙๐   ในวันและเวลาราชการ

สอบราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(สถ.ศพด.๓)หมู่ที่ ๒ บ้านบางเตียว
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูล ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.- บาท  ได้ที่ส่วนการคลัง   องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ  ระหว่างวันที่  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 6 ศูนย์(ตามเอกสารประกอบราคาจ้างเหมา)
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท ได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๑ -๒๓ กันยายน ๒๕๕๗

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกิฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่ อบต. กำหนดพร้อมป้ายโครงการ) ราคากลาง ๑๖๙,๙๕๔.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท ได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗-๑ กันยายน ๒๕๕๗

สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปา อบต หมู่ที่ ๔

โดยดำเนินการลงซัมเมร์ธและวางท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ พร้อมท่อสายไฟ ระยะทาง ๒๔๕ เมตร (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่ อบต.กำหนดพร้อมป้ายโครงการ)

ราคากลาง ๑๑๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท ได้ที่ส่วนการคลังองค์๋การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ - ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดได้ที่ WWW.ktn.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๕๖๕ ๖๐๘๙-๙๐ ในวันและเวลาราชการ

สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๒๑๐ รายการ   
ราคากลาง ๓๗๓,๙๘๙.-  บาท
(สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)
ผู้สนใจขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   ๕๐๐.- บาท
ได้ที่ ส่วนการคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ 
ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ
แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน  ๑ คัน
เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับมีนาคม ๒๕๕๗  ๘๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท

(แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย

รู้เร็วโทร
0899737762
ดูเอกสารจัดซื้อ-จัดจ้าง-ประกาศผล เพิ่มเติม

กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ ดื่มน้ำมากๆ
ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ให้คุณไกลโรค

ภาพกิจกรรมของอบต.

กิจกรรมปลูกป่าพื้นที่สีเขียวภายในตำบล
วันที่ 3 กันยายน 2557

 
กิจกรรมจัดทำจาดวันสารทเดือนสิบ
20 สิงหาคม-23 กันยายน 2557

โครงการแข่งขันกีฬา(แต้วแร้วเกม)ภายในตำบล เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดและสร้างความสามัคคีในชุมชน
วันที่ 11 สิงหาคม 2557
ภาพเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
ณ วัดบางคราม ตำบลคลองท่อมเหนือ กระบี่
เวที่เสวนาการแสดงคงามคิดเห็นในความต้องการปฏิรูป
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
ภาพเพิ่มเติม

อบต.คลองท่อมเหนือจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์

โครงการจัดทำป้ายรณงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ
วันที่ 20 มิถุนายน 2557
โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
วันที่ 31 มีนาคม 2557
ภาพเพิ่มเติม
นายสาคร มีแก้ว นายก อบต.
เป็นประธานเปิดโครงการงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 11 มกราคม 2557
ดูเพิ่มเติม
อบต.คลองท่อมเหนือพร้อมให้บริการรับชำระภาษีครับ
นายสาคร มีแก้ว นายก อบต.
เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 
วันที่ 5 ธันวาคม 2556
นายสุนันต์ คงนาค ปลัดอบต.ร่วมปล่อยปลาหลังที่ว่าการอำเภอคลองท่อม
วันที่ 4 ธันวาคม 2556
นายสาคร มีแก้ว นายกอบต.ประชุมพนักงานส่วนตำบล
วันที่ 2 ธํนวาคม 2556
การทำข้อตกลงการปฎิบัติราชการกับนายสาคร มีแก้ว นายกอบต.
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
นายสาคร มีแก้ว นายกอบต.และนายสาคร ทับไทรประธานสภา
วันเปิดสภาครั้งแรก
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
วันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2556
ใช้สิทธิอิสระ
วันที่ 20 กันยายน 2556
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

นาย จักรพงษ์ นับทอง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ดูแล

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120 โทร/โทรสาร 0-7565-6089-90