พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกท้องพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ ๘๖ พรรษา
ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
 
"บ้านเมืองของเราเป็นสุขสืบมาช้านาน เพราะเรามีความเป็นปึกแผนในชาติ และต่างบำเพ็ญกรณียกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกัน เพื่อประโยชน์ของชาติ คนไทยทุกคนจึงควรตระหนักในข้อนี้ให้มาก และตั้งใจประพฤติตัวปฎิบัติงานให้สมฐานะและหน้าที่ เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมคือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทย"
 
ขอน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ มาปฎิบัติ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ www.ktn.go.th
 


น้ำตกไม่ใช่ธรรมดาแต่เป็น น้ำตกร้อนสายน้ำแร่เพื่อสุขภาพ
น้ำพุร้อนที่ไหลมาบรรจบกับธารน้ำเย็นลัดเลาะไปตามความลาดชันของป่า      ลักษณะเป็นน้ำตกก่อนไหลลงสู่ลำคลอง
ทำให้เกิดแอ่งธรรมชาติ   5-6  แอ่ง น้ำตกร้อนเหมาะสำหรับอาบหรือแช่เพื่อสุขภาพ  อุณหภูมิประมาณ 40-42 องศาเซลเซียส

เราจะก้าวไปด้วยกัน เพื่อให้ถนน
และบ้านเรามีสิ่งแวดล้อมสวยงาม

โครงการบ้านหลังนี้แยกขยะ

อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต้องเริ่มจากใจ
18 มีนาคมของทุกปี
"วันท้องถิ่นไทย"
คำแถลงนโยบายนายกนายสาคร มีแก้ว
คำสั่งแต่งตั้งรองนายกและเลขานุการ
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแน
คำสั่งมอบอำนาจของนายกให้รองนายก
ประกาศมอบอำนาจนายกให้ปลัดปฏิบัติราชการ
ประกาศผู้บริหาร

ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
อบต.คลองท่อมเหนือ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
การกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี 56
การกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี 55
แบบเสนอกระทู้ถาม
แบบขอเสนอแปรญัตติ
รายงานการประชุมสภาประจำปี 49
รายงานการประชุมสภาประจำปี 50
รายงานการประชุมสภาประจำปี 51
รายงานการประชุมสภาประจำปี 52
รายงานการประชุมสภาประจำปี 53
รายงานการประชุมสภาประจำปี 54
รายงานการประชุมสภาประจำปี 55
ประกาศว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา
อบต.คลองท่อมเหนือ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
งานบริหารงานทั่วไป
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2556
วิสัยทัศน์ ปลัดระดับ7
แบบเอกสารงบประมาณปี 56
งานธุรการ
ระเบียบองค์การบริหารส่วตำบลว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2548
เบอร์โทรศัพท์คณะผู้บริหาร / ส.อบต.
เบอร์โทรศัพท์ อปท จังหวัดกระบี่
แบบตรวจสอบความพร้อม
ประกาศประหยัดพลังงาน
แบบขอถอนวันลา
งานบุคลากร
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 55
แผนอัตรากำลังสามปี2555-2557
แผนพัฒนาพนักงาน 2555-2557
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 2552-2555
ประกาศการประเมินผลข้าราชการปี 2552
ประกาศการมาทำงานการสาย
ประกาศผู้รับผิดชอบช่วงพักเที่ยง
ประกาศการแต่งกาย
ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้บัญชี
ตัวอย่างประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ข้อมูลทั่วไป
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนสามปี 2557-2559
แผนสามปี 2556-2558
แผนสามปี 2555-2557
แผนสามปี 2555-2557 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
แผนสามปี 2554-2556
แผนสามปี 2553-2555
แผนสามปี 2552-2554
แผนสามปี 2550-2552
งานการศึกษา
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสถานศึกษาศูนย์ฯ
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานคลังศูนย์ฯ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินศูนย์ฯ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับส่งเงินศูนย์ฯ
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุศูนย์ฯ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุศูนย์ฯ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการถอนเงินฝาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางครามเหนือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแผ่นดินเสมอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเตียว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองท่อมเหนือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคมหน้าเขา
งานพัฒนาชุมชน
กลุ่มอาชีพ
งานสังคมสงเคราะห์
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
อัตราค่าธรรมเนียมน้ำตกร้อน
รายงานผลค่าธรรมเนียมน้ำตกร้อน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.2555
คำสั่งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ336/2555
แผนปฏิบัติการป้องกันบรรเทาภัยจากภัยพิบัติ  
งานการเงินและบัญชี
รายงานทางการเงิน2554
งานพัสดุ
ประกาศซื้อ/จ้าง/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ(ผด.2) ปี 2555
แผนปฏิบัติการจัดซ็์อ,จ้าง(ผด.5) ปี 2555
แบบรายละเอียดการตรวจความสะอาด
งานจัดเก็บรายได้
งานก่อสร้าง
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
งานผังเมือง
งานสาธาารณูปโภค
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
กระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
กระบี่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่
 
รวมประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่
 
ที่ มท. 0809/ว.54 ก.อบต. 24 ตุลาคม 45
 
ที่ มท. 0809/ว.33 ก.อบต. 25 กุมภาพันธ์ 48
 
แบบตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ'54
 
 
แนวทางการประดับธงอาเซียน
ตัวชี้วัด 8
การจัดการความรู้
Knowledge Managemenet
วินัย
 
 
วันรัฐพิธี
๑๗ มกราคม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
๑๑ กรกฎาคม วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
กิจกรรมปี 2555
กิจกรรมปี 2554
กิจกรรมปี 2553
กิจกรรมปี 2552
กิจกรรมปี 2551

ฟังเพลง
ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
(Decade of Action for Road Safety)
 

ข่าวการจัดซื้อ - จัดจ้าง

สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ ๑ บ้านบางครามเหนือ โดยดำเนินการวางท่อประปาพร้อมขุดกลบ ระยะทาง ๓,๑๖๔ เมตร   (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่อบต.กำหนดพร้อมป้ายโครงการ)  ราคากลาง ๔๖๔,๐๐๐.- บาท   (สี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท  ได้ที่ส่วนการคลัง   องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ  ระหว่าง
วันที่  ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗

สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๓ โดยดำเนินการถมดินไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเทคอนกรีตรางระบายน้ำ ปากกว้าง ๕.๕ เมตร ยาว ๒๙ เมตร   (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่อบต.กำหนดพร้อมป้ายโครงการ)  
ราคากลาง ๕๒๑,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท  
ได้ที่ส่วนการคลัง   องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ 
ระหว่างวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุง ๒๐๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะดังนี้
๑.๑ จอม้วนเก็บในกล่องได้
๑.๒ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตซ์หรือรีโมทคอนโทรล
๑.๓ ใช้ไฟฟ้า AC ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิรตซ์
๑.๔ ขนาด ๒๐๐ นิ้ว หรือ ๑๔๔ × ๑๔๔ นิ้ว หรือ ๑๒๐ × ๑๖๐ นิ้ว หรือ ๑๒๒ × ๑๖๒ นิ้ว  หรือ ๑๒ × ๑๒ ฟุต
2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ANSI Lumens  จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
๒.๑ เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และ
วิดีโอ
๒.๒ ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
๒.๓ ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
๒.๔ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่าง

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ๑๐๔,๘๐๐.00 บาท (หนึ่งแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
รู้เร็วโทร
0899737762
ดูเอกสารจัดซื้อ-จัดจ้าง-ประกาศผล เพิ่มเติม

กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ ดื่มน้ำมากๆ
ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ให้คุณไกลโรค

 
ภาพกิจกรรมของอบต.
นายสาคร มีแก้ว นายก อบต.
เป็นประธานเปิดโครงการงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 11 มกราคม 2557
ดูเพิ่มเติม
อบต.คลองท่อมเหนือพร้อมให้บริการรับชำระภาษีครับ
นายสาคร มีแก้ว นายก อบต.
เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 
วันที่ 5 ธันวาคม 2556
นายสุนันต์ คงนาค ปลัดอบต.ร่วมปล่อยปลาหลังที่ว่าการอำเภอคลองท่อม
วันที่ 4 ธันวาคม 2556
นายสาคร มีแก้ว นายกอบต.ประชุมพนักงานส่วนตำบล
วันที่ 2 ธํนวาคม 2556
การทำข้อตกลงการปฎิบัติราชการกับนายสาคร มีแก้ว นายกอบต.
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
นายสาคร มีแก้ว นายกอบต.และนายสาคร ทับไทรประธานสภา
วันเปิดสภาครั้งแรก
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
วันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2556
ใช้สิทธิอิสระ
วันที่ 20 กันยายน 2556
โครงการปลูกป่า
วันที่ 9 สิงหาคม 2556
โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา
วันที่ 23 กรกฎาคม - 19 ตุลาคม 2556
ลงทะเบียนงดเหล้าเข้าพรรษาที่ทำการอบต.
โครงการจัดกิจกรรม 5 ส
วันที่ 17 มิถุนายน 2556
ดูเพิ่มเติม
วันวิสาขบูชา
วันที่ 24 พฤษภาคม 2556
ดูเพิ่มเติม

โครงการถนน 27 สาย
วันที่ 14 พฤษภาคม 2556
ดูเพิ่มเติม

 

น้ำตกร้อนได้รับมอบภารกิจต้อนรับ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2556
โครงการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อแลกเปลียนประสบการณ์ในการทำงาน
วันที่ 26 เมษายน 2556
ดูภาพเพิ่มเติม
โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการนสำหรับเด็กปฐมวัย
วันที่ 27-28 มีนาคม 2556
ดูภาพเพิ่มเติม
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน
วันที่ 27 - 29 มีนาคม 2556
ดูภาพเพิ่มเติม
วันท้องถิ่่นไทย
วันที่ 18 มีนาคม 2556
ดูภาพเพิ่มเติม
โครงการอบรมการป้องกันและการดับไฟป่า 2556
วันที่ 15 มีนาคม 2556
ดูภาพเพิ่มเติม
อบรมไผ่ตงลืมแล้ง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
ดูภาพเพิ่มเติม
วันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 12 มกราคม 2556
ดูภาพเพิ่มเติม
การยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2556

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2
ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2556

 

ภาษีป้าย ยื่นแบบ ภ.ป.1
ได้ตั้งแต่วันที่2 มกราคม - 31 มีนาคม 2556

 

ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบ ภ.บ.ท. 5
ได้ตั้งแต่วันที่2 มกราคม - 30 เมษายน 2556

 
เปิดโครงการเหนียวหลบ ไก่คั่ว
วันที่ 19 ธันวาคม 2555
จุดเทียนชัยถวายพระพร หน้าที่ทำการอบต.
วันที่ 5 ธันวาคม 2555
กระบี่เบิกฟ้าอันดามัน
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555
วันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2555
ประเพณีเดือนสิบ
วันที่ 14 ตุลาคม 2555
เพิ่มเติม
การทำข้อตกลงการปฎิบัติราชการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2555
 
 

 

 

นายสุนันต์ คงนาค ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ ผู้ดูแล มือถือ 08-1719-3436

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120 โทร/โทรสาร 0-7565-6089-90